Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Έ ρ γ α  -  Μ ε λ έ τ ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις οριοθετήσεις Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις, χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Από την πληθώρα των ιδιωτικών αλλά και δημοσίων εργασιών βυθομετρήσεων και χαρτών βυθού που έχουμε εκπονήσει, παρατίθενται μερικές εργασίες μεγάλης κλίμακας :

Βυθομετρική αποτύπωση ζώνης από Άγιο Κωνσταντίνο έως Γκρούντερ στη Σάμο (μήκος 4000 μ, 400 στρέμματα)

Αποτύπωση λεκάνης λιμένος Ευδήλου Ικαρίας (200 στρέμματα)

Βυθομετρική αποτύπωση στην περιοχή Γαλάζιου Σάμου (100 στρέμματα)

Βυθομετρική αποτύπωση στους Φούρνους Φούρνων (μήκος 1000μ, 500 στρέμματα)