Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Γεωδαιτικοί δέκτες G.P.S. Γεωδαιτικοί σταθμοί Χωροβάτες Λογισμικό
Εξοπλισμός γραφείου Εξοπλισμός  βυθομετρήσεων Φωτογραμμετρικός   σταθμός

Το γραφείο διαθέτει δυο χωροβάτες υψηλής ακρίβειας.

Τα όργανα αυτά χρησιμοποιούνται όπου απαιτούνται διαφορές ορθομετρικών υψομέτρων με πολύ υψηλή ακρίβεια σε εργασίες τριγωνισμού, ανίχνευσης και παρακολούθησης παραμορφώσεων και τοπογραφικές μελέτες υδραυλικών έργων.

Η απόδοση που εξασφαλίζεται σε εργασίες χωροσταθμήσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 5 km χωροσταθμικής όδευσης ανά ημέρα