Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Πραγματογνωμοσύνες
Σχέδια πόλης - οικισμών Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Αιγιαλοί - παραλίες
Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ. Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου

Οι βυθομετρήσεις και η εκπόνηση χαρτών βυθού ενταγμένων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ 87) ή άλλο (Hatt, ED50, κ.α.) περιλαμβάνονται στο πεδίο δραστηριοτήτων του γραφείου μας και αποτελούν σημείο αιχμής των δραστηριοτήτων μας.

Με ιδιόκτητο σκάφος, εξοπλισμένο με σύστημα δύο γεωδαιτικών δεκτών (GPS), βυθόμετρο (echo sounder) και φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή πλήρως επικοινωνούντα και αλληλεπιδρώντα μεταξύ τους, κατέχοντας την τεχνογνωσία και έχοντας αξιοσημείωτη εμπειρία, το γραφείο μπορεί να αναλάβει και αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών πεδίου και την εκπόνηση χαρτών σε ελάχιστο χρόνο.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός που χρειάζεται για την διεκπεραίωση των μετρήσεων πεδίου, λόγω πλήρους φορητότητας και ευχρηστίας, μπορεί να μεταφερθεί σε σκάφος του πελάτη αν τα οικονομοτεχνικά δεδομένα το επιβάλλουν.

Παρέχονται υπηρεσίες βυθομέτρησης, ψηφιακής αποτύπωσης όλων των στοιχείων του βυθού σε κάθε βάθος και σε οποιαδήποτε κλίμακα (πυκνότητα μετρήσεων), χάρτες βυθού με βυθομετρικές καμπύλες ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τις απαιτήσεις του σκοπού εκπόνησης της εργασίας.