Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Πραγματογνωμοσύνες
Σχέδια πόλης - οικισμών Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Αιγιαλοί - παραλίες
Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ. Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου

Η ανίχνευση, αποτύπωση και παρακολούθηση των ρηγματώσεων και μικρομετακινήσεων εδάφους αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα πεδία δραστηριότητας του Γραφείου μας.

Το γραφείο αναλαμβάνει μελέτες ανίχνευσης, αποτύπωσης και παρακολούθησης ρηγμάτων και μικρομετακινήσεων εδάφους, κυρίως σχετιζόμενες με τη κατασκευή μεγάλων έργων. Το γραφείο μας, θεωρείται ένα από τα πλέον εξοπλισμένα μελετητικά γραφεία για την ανάληψη τέτοιων εργασιών, διαθέτοντας 4 δέκτες GPS και ικανό αριθμό επίγειων τοπογραφικών οργάνων (π.χ. χωροβάτες όποτε απαιτείται πολύ υψηλή ακρίβεια υψομέτρων) κάτι που καθιστά εφικτή απόδοση μέχρι και 4 σταθμών δικτύου ανίχνευσης παραμορφώσεων ανά ημέρα. Ίσως ο πλέον σημαντικός παράγοντας, είναι η εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση των μηχανικών μας, με πλήρη κατανόηση της γεωδαισίας, θεωρίας σφαλμάτων, αρχές λειτουργίας και επεξεργασίας.GPS.

Το Γραφείο παρέχει βοήθεια στους γεωλόγους, γεωτεχνικούς και κατασκευαστές μηχανικούς προκειμένου να ερευνήσουν και μελετήσουν τα εν λόγω προβλήματα και τελικά να προστατέψουν και να εξασφαλίσουν τη δομική ακεραιότητα και λειτουργικότητα των κατασκευών παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τη  συμπεριφορά του εδάφους, σε οποιαδήποτε φάση, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη κατασκευή, με οποιαδήποτε συχνότητα μετρήσεων, για κάθε είδος κατασκευής, κτίρια, γέφυρες, οδούς, σήραγγες, φράγματα, αρδευτικά έργα κ.τ.λ.

Τα προϊόντα των εργασιών γίνονται διαθέσιμα αμέσως μετά την κάθε περίοδο μετρήσεων και περιλαμβάνουν διαφορές θέσεων σε τοποκεντρικό σύστημα αναφοράς κάθε κορυφής του δικτύου, πλήρη ανάλυση σφαλμάτων με ελλείψεις σφάλματος σε συγκεκριμένα επίπεδα εμπιστοσύνης, μαθηματικά μοντέλα τάσεων και προβλέψεις με τεχνικές βέλτιστων φίλτρων.