Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Πραγματογνωμοσύνες
Σχέδια πόλης - οικισμών Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Αιγιαλοί - παραλίες
Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ. Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου

Κατέχοντας τεχνογνωσία και εμπειρία για ειδικότερες και περίπλοκες εργασίες, το γραφείο μπορεί να αποπερατώσει και συνήθεις και συμβατικές τοπογραφικές εργασίες, κατέχοντας και για αυτές μεγάλη εμπειρία.

Μερικές από τις συνήθεις τοπογραφικές εργασίες είναι :

---Εκπόνηση τοπογραφικών-υψομετρικών-κτηματογραφικών διαγραμμάτων τόσο για μεμονωμένες ιδιοκτησίες όσο και ευρύτερων περιοχών

---Διανομές - κατατμήσεις - συνενώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων και υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τον Ν1577/81 περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας αυτών.

---Οριοθετήσεις ή/και χαράξεις, με βάση υπάρχοντα ή εκπονούμενα τοπογραφικά διαγράμματα, τόσο για μεμονωμένες ιδιοκτησίες όσο και ευρύτερων περιοχών, αλλά και τεχνικών έργων.

---Ένταξη στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ87) τεμαχίων γης, για χρήση σε ενταξιακά επενδυτικά προγράμματα (όπως φωτοβολταϊκά), σε δασαρχείο, σε κτηματολόγιο και αλλού.

---Τριγωνισμοί, πύκνωση τριγωνομετρικού δικτύου, συνορθώσεις δικτύων, φωτοσταθερά.

---Σύσταση οριζόντιας & κάθετης ιδιοκτησίας

---Πράξεις τακτοποίησης - αναλογισμού

Εκτός από την επιστημονική κατάρτιση και τη μεγάλη εμπειρία, με τέσσερεις γεωδαιτικούς δέκτες GPS , τρεις γεωδαιτικούς σταθμούς και δύο χωροβάτες μπορεί να αποπερατώσει τοπογραφικές εργασίες σε ελάχιστο χρόνο, με την απαιτούμενη ακρίβεια μετρήσεων και σχεδίου.