Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Πραγματογνωμοσύνες
Σχέδια πόλης - οικισμών Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Αιγιαλοί - παραλίες
Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ. Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου

Οι εργασίες που αφορούν σε σχέδια πόλης αποτελούν ένα ιδιαίτερο τμήμα ενασχόλησης και δραστηριότητας του γραφείου.

Με εφόδια την σημαντική γνώση της νομοθεσίας, την εμπειρία, την τεχνογνωσία, και τον εξοπλισμό που διαθέτουμε, δραστηριοποιούμεθα στους παρακάτω τομείς :

  • Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών

  • Τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

  • Σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και εκπόνηση διαγραμμάτων & πινάκων αναλογισμού

  • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής

  • Τεχνική υποστήριξη (τεχνικές εκθέσεις, ενστάσεις, διαγράμματα κλπ) σε όλα τα στάδια τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων ή πράξεων τακτοποίησης-αναλογισμού, είτε υπέρ της διαδικασίας είτε κατά αυτής (σε περιπτώσεις που δεν γίνονται σεβαστά τα από τους νόμους καθορισμένα δικαιώματα των πολιτών ή δεν ακολουθείται η από την νομοθεσία προβλεπόμενη διαδικασία).