Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Πραγματογνωμοσύνες
Σχέδια πόλης - οικισμών Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Αιγιαλοί - παραλίες
Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ. Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου

Στο γραφείο μας μπορούμε να μεταφέρουμε οτιδήποτε από το χαρτί στο έδαφος.

Με βάση υπάρχοντα ή εκπονούμενα τοπογραφικά διαγράμματα (όπως από αεροφωτογραφίες) και τοποσταθερά στοιχεία, μπορούμε να χαράξουμε (πασσαλώσουμε-οριοθετήσουμε) επί του εδάφους το οικόπεδο ή αγροτεμάχιο σας και τα όμορα αυτού, αλλά και να μετρήσουμε-διαπιστώσουμε τυχούσες διαχρονικές αλλαγές σε αυτά.

 

Μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες χάραξης οποιουδήποτε στοιχείου οποιουδήποτε τεχνικού έργου, κτιρίων, γεφυρών, φραγμάτων, εκσκαφών ανοικτών αγωγών, εκσκαφών σηράγγων, εργασίες στις οποίες η εταιρία μας διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία. Επίσης οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες και για εφαρμογή σχεδίων πόλεως και πολεοδομικών μελετών.

Το γραφείο διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία εργασιών χαράξεων τόσο με επίγειες όσο και με δορυφορικές (GPS) μεθόδους .