Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς   σ υ μ β ο ύ λ ο υ

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου αποτελεί σημαντικό πεδίο δραστηριότητας του γραφείου.

Η σημαντική εμπειρία μας προέρχεται κυρίως από:

  • πληθώρα πραγματογνωμοσυνών που έχουν αναληφθεί κατ' εντολή δικαστηρίων

  • αναληφθείσες εργασίες συμβούλων σε δικαστικές υποθέσεις

  • την επί έτη ενασχόληση του γραφείου με την ανάληψη και εκπόνηση πράξεων εφαρμογής ή/και τροποποίησης σχεδίων πόλης

  • τις υποθέσεις παρακολούθησης πράξεων εφαρμογής ή/και τροποποίησης σχεδίων πόλης που έχουμε διεκπεραιώσει

Με εφόδια την σημαντική γνώση της νομοθεσίας και την εμπειρία που διαθέτουμε, δραστηριοποιούμεθα στους παρακάτω τομείς:

---Τεχνικός σύμβουλος σε δικαστικές υποθέσεις με παροχή τεχνικών συμβουλών ή/και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, ανάλογα με το είδος την θέση και το στάδιο της υπόθεσης.

---Παρακολούθηση πορείας  προτάσεις και ενστάσεις σε πράξεις εφαρμογής ή τροποποίησης σχεδίων πόλης ανάλογα με το είδος, τις δυνατότητες-προοπτικές, τα διαμορφωμένα πεδία, το στάδιο και  τον στόχο.